Regulamin


Regulamin korzystania ze strony internetowej konin.poleca.to


 

Rozdział 1


Postanowienia ogólne


 § 1
1. Strona www.konin.poleca.to jest platformą reklamową, którego Operatorem jest Firma Media-Planet s.c. al. 600-lecia 25a/21, 96-500 Sochaczew, posługująca się numerem NIP 837-181-69-12, REGON 362128521
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Media-Planet., zwaną dalej Operatorem oraz zasady korzystania z platformy konin.poleca.to, zwanego dalej platformą..
§ 2
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 3
Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Platforma - konin.poleca.to, znajdujący się na stronie www.konin.poleca.to
2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez Platformę Reklamową konin.poleca.to drogą elektroniczną;
3. Operator - Media-Planet - właściciel Platformy Reklamowej konin.poleca.to o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
4. Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające m. in. na wystawianie opinii przedsiębiorcom reklamującym się na platformie., gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Użytkownika na platformie konin.poleca.to
5. 'Udział w konkursach' – usługa umożliwiająca wzięcie udziału w konkursach organizowanych przez platformę konin.poleca.to
6. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. 
§ 4
1. Operator jest uprawniony do:
a). przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez platformę konin.poleca.to, a także
b). przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez platformę konin.poleca.to oraz w celach statystycznych.
2. Przed zarejestrowaniem konta lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na:
a). przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i reklamy,
b). rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności platformy konin.poleca.to.
3. Podczas rejestracji na platformie konin.poleca.to Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
a). Imię i nazwisko
b). login
c). Telefon
4. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania, jak i żądania ich usunięcia. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).
5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
6. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Platformy jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora pocztą elektroniczną na adres biuro@poleca.to stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
7. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika
8. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
9. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (URL),
c) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta (user agent)
d) innych informacji transmitowanych protokołem http.
12. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez.
13. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Operatora, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

§ 5
1. Siedziba Operatora mieści się w  Sochaczewie, ul. 600-lecia 25a/21, 96-500 Sochaczew.
2. Użytkownik może kontaktować się z Operatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@poleca.to a także telefonicznie pod numerem tel. +48 886 767 189 w godz. od 9:00 do 15:00 w dni robocze.
3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@poleca.to
 

Rozdział 2


Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej
§ 6 
1. Przedmiotem świadczenia jest:
a) Reklamy wizerunkowe przedsiębiorców, z którymi może zapoznać się Użytkownik.
b) Usługami bezpłatnymi są m. in. rejestracja w serwisie, dostęp do określonych przez Operatora treści Platformy konin.poleca.to. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
c) dostęp do kuponów rabatowych/zniżkowych/ofertowych z treścią przekazaną przez przedsiębiorców reklamujących się na Platformie konin.poleca.to 
§ 7
1. Rejestracja:
a) Aby zarejestrować się należy na stronie 'Załóż koto' wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.
b) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.
c) Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych Platformy konin.poleca.to
d) Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Wraz z potwierdzeniem rejestracji wysyłany jest dokument niniejszego Regulaminu.
e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp swojego konta.
2. Dostęp do konta Użytkownika jest uruchamiany automatycznie po zarejestrowaniu,
3. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na Platformie.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy:
a) Zalogować się na Platformie i przejść do konta Użytkownika;
b) Następnie wybrać zakładkę 'Edycja profilu' - gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy zawieraniu umowy;
c) Po dokonaniu zmian Użytkownik zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zapisz.
§ 8
1. Operator może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 6.
2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a)     cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Platformy
b)     działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c)      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d)     uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
e)       Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
f)     podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika.
10. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody.
11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
12. Termin wypowiedzenia umowy przez Operatora w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 6 wynosi 14 dni.
§ 9
1, Każdy zarejestrowany Użytkownik, może wystawić opinię danemu Przedsiębiorcy reklamującemu sie na Platformie. Opinię wprowadza po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta oraz po wpisaniu kodu potwierdzającego. Kod otrzymuje podczas trwania konkursów organizowanych przez Platformę. Są to konkursy czasowe.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet.
3. Operator może usunąć opinię/wypowiedzi i zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z możliwości wystawienia opinii, jeśli:
a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,
b) jeśli sposób korzystania z Platformy bądź treści rozpowszechnianie na Forum pozostają
w sprzeczności z prawem bądź niniejszym Regulaminem czy też jeśli treści mają charakter powszechnie uznany za obraźliwy bądź niecenzuralny a także jeśli wprowadzane treści są pozbawione logiki i mają na celu głównie zaśmiecenie Platformy.
c) jeśli komentarze mają charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.


§ 10
1. Dla prawidłowego przeprowadzenie rejestracji oraz korzystania z Platformy wymagane jest aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług Platformy może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.
2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej www.konin.poleca.to wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności.
§ 11
Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na Platformie należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (treści, grafiki, loga, zdjęcia) znajdujące się na stronie Platformy a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Agencji Media Planet. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Agencji Media Planet z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 3


Postępowanie reklamacyjne
§ 12
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@poleca.to
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

Rozdział 4


Postanowienia końcowe
§ 13
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Platformie konin.poleca.to i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.")